• USD340.27
  • EUR396.31
  • RUB5.39
Қаз Рус Eng Qaz

I'ntsi'dent s samoletom KS931 v Almaty rassledovan neobekti'vno - Air Astana

11 Qan'tar, 2018 236 0 Admi'ni'strator

V avi'akompani'i' Air Astana prokommenti'rovali' otc'et komi'ssi'i' Mi'ni'sterstva po i'nvesti'tsi'yam i' razvi'ti'yu RK kasatelno vyezda vozdy's'nogo sy'da, vypolnyavs'ego rei's KS931 po mars'ry'ty' Almaty – Bangkok 9 dekabrya 2017 goda, za predely vzletno-posadoc'noi' polosy, peredaet BNews.kz.

Po vys'ey'kazannomy' avi'atsi'onnomy' sobyti'yu v dekabre 2017 goda byla sozdana komi'ssi'ya i' provedeno rassledovani'e. Nakany'ne MI'R RK ozvy'c'i'la rezy'ltaty rassledovani'ya, nazvav pri'c'i'noi' i'ntsi'denta nepravi'lnye dei'stvi'ya eki'paja. 

"Kazahstan rati'fi'tsi'roval konventsi'yu I'KAO, kotoraya treby'et polnogo soblyudeni'ya standartov I'KAO pri' rassledovani'i' avi'atsi'onnyh i'ntsi'dentov. V c'astnosti', otc'et, podgotovlennyi' komi'ssi'ei', ne sootvetstvy'et trebovani'yam pri'lojeni'ya 13 k konventsi'i' I'KAO, soglasno kotoromy' pri' rassledovani'i' neobhodi'mo y'c'i'tyvat vse sopy'tstvy'yus'i'e faktory", - zayavi'li' v Air Astana.

V avi'akompani'i' sc'i'tayut, c'to komi'ssi'ya ne y'c'la vajnyi' faktor - sostoyani'e vzletno-posadoc'noi' polosy v moment i'ntsi'denta.

"Aeroport soobs'i'l letnomy' eki'pajy' do vyleta rei'sa KC931, c'to koeffi'tsi'ent stsepleni'ya vzletno-posadoc'noi' polosy sostavlyaet 0,5, c'to sootvetstvy'et horos'emy' sostoyani'yu polosy. V dei'stvi'telnosti', posledy'yus'i'i' nezavi'si'myi' anali'z, provedennyi' kompani'ei' "Boi'ng" s i'spolzovani'em novei's'ei' si'stemy anali'za poletnyh dannyh, pokazal, c'to koeffi'tsi'ent stsepleni'ya byl znac'i'telno ni'je, c'em soobs'alos aeroportom. Anali'z pokazal, c'to pogodnye y'slovi'ya v Almaty v moment i'ntsi'denta byli' ney'dovletvori'telnymi'", - podc'erkny'li' v Air Astana.

Soobs'aetsya, c'to komi'ssi'ya ne vklyuc'i'la v svoi' otc'et obyasneni'i' otnosi'telno togo, poc'emy' obyazatelnye proverki' vzletno-posadoc'noi' polosy ne provodi'li's aeroportom s treby'emoi' c'astotoi', i' poc'emy' i'mela mesto oc'evi'dnaya razni'tsa mejdy' fakti'c'eski'm sostoyani'em vzletno-posadoc'noi' polosy i' dannymi', peredannymi' letnomy' eki'pajy'.

"Pri'lojeni'e 13 k konventsi'i' I'KAO predy'smatri'vaet, c'to podobnyi' nezavi'si'myi' anali'z o sostoyani'i' vzletno-posadoc'noi' polosy rassmatri'vaetsya komi'ssi'ei' po rassledovani'yu, kak pravi'lo, sostoyas'ei' i'z predstavi'telei' gosy'darstva, v kotorom proi'zos'el i'ntsi'dent, gosy'darstva regi'stratsi'i' i' gosy'darstva-i'zgotovi'telya vozdy's'nogo sy'dna. Avi'akompani'ya "Ei'r Astana" by'det ospari'vat vyvody otc'eta po rassledovani'yu, kotorye osnovyvayutsya na neobekti'vnom anali'ze", - govori'tsya v tekste soobs'eni'ya.

Тегтер: i'ntsi'dent

Pikir qaldyry'

Son'g'y jan'alyqtar